Regulamin programu lojalnościowego

Regulamin programu lojalnościowego

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin programu lojalnościowego (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady korzystania przez Klientów z Programu Lojalnościowego.
 2. Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:
  1. Organizator – Spiżarnia Rydzyńska sp.z.o.o Rydzyny 89E 95-200 Pabianice, nr NIP 731 204 5418, biuro@spizarniarydzynska.pl
  2. Program Lojalnościowy, Program - akcja promocyjna pod nazwą „Program Lojalnościowy” organizowana przez Organizatora. Program nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
  3. Regulamin - niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego.
  4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem spizarniarydzynska.pl, na zasadach określonych w regulaminie Sklepu.

Uczestnicy Programu Lojalnościowego

 1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego jest każda osoba, która:
  1. zarejestrowała w Sklepie konto klienta zgodnie z regulaminem Sklepu oraz
  2. zaakceptowała treść Regulaminu Sklepu

Punkty w Programie Lojalnościowym

 1. Uczestnik otrzymuje od Organizatora punkty w zamian za określone czynność, naliczane według poniższych zasad:
  1. Punkty przyznawane są począwszy od momentu przystąpienia do Programu Lojalnościowego i dokonania przez Uczestnika dowolnego zakupu towarów w Sklepie - przez okres jednego 365 dni (dalej: Okres Naliczania Punktów).
  2. Po zakończeniu Okresu Naliczania Punktów punkty uzyskane przez Uczestnika automatycznie tracą moc i nie mogą być w żaden sposób wykorzystane.
  3. Przy określaniu czasu trwania Okresu Naliczania Punktów pomija się umowy sprzedaży towarów lub usług zawarte za pośrednictwem Sklepu, które uległy następnie rozwiązaniu, w szczególności na skutek skorzystania przez Uczestnika z konsumenckiego prawa odstąpienia (o ile prawo to Uczestnikowi przysługuje - zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
  4. Uczestnik otrzymuje punkty w zamian za:
   1. Zakupy w sklepie internetowym z wykorzystaniem Konta w Sklepie
   2. Zapis do newslettera
   3. Dodanie opinii do produktu
  5. Zamówienia składane Organizatorowi, które nie skutkują naliczaniem punktów, to zamówienia:
   1. z pominięciem witryny Sklepu (np. w formie telefonicznej itd.),
  6. za pośrednictwem witryny Sklepu, ale bez uprzedniego zalogowania do konta w Sklepie.
  7. Za każde 100 zł wydane przez Uczestnika w warunkach opisanych powyżej skutkuje przyznaniem Uczestnikowi 10 punktów. Wydanie niepełnego 100 zł nie skutkuje przyznaniem żadnych punktów.
  8. Za zapis do newslettera Uczestnik otrzyma 25 punktów
  9. Za dodanie opinii do produktu Uczestnik otrzyma 5 punktów
  10. Punkty przyznawane są automatycznie po opłaceniu zamówienia, pod warunkiem że umowa ta nie zostanie wcześniej rozwiązana, w szczególności na skutek skorzystania przez Uczestnika z konsumenckiego prawa odstąpienia (o ile prawo to Uczestnikowi przysługuje).
  11. W przypadku anulowania lub niezrealizowania zamówienia, Organizator ma prawo odebrać Uczestnikowi naliczone w jego skutek punkty.
  12. Organizator od czasu do czasu może organizować dodatkowe promocje - polegające na przyznawaniu Uczestnikom punktów na zasadach korzystniejszych niż opisane w pkt. 1-7 powyżej.
  13. Punkty są niezbywalne.

Wymiana punktów

 1. Uczestnik ma prawo do dokonania zamiany punktów uzyskanych w Programie na wybrane produkty.
 2. Zamiana może zostać dokonana poprzez zaznaczenie stosownej opcji w koncie klienta w Sklepie.
 3. Organizator przyzna Uczestnikowi 10 punktów za każde wydane 100 złotych. 
 4. 10 punktów ma wartość 1 zł, które Uczestnik może przeznaczyć na wybrane produkty. 
 5. Punkty przypisywane są do konta Uczestnika w Sklepie.
 6. Punkty są niezbywalne.
 7. Uczestnik może wykorzystać punkty poprzez wymianę ich na produkt w procesie zamawiania towarów za pośrednictwem Sklepu.
 8. Dopuszcza się wykorzystanie w ramach jednego zamówienia dowolnej ilości punktów, z zastrzeżeniem że może być to maksymalnie 1 nagroda
 9. Za wymieniony produkt naliczone zostanie 1 grosz.
 10. W przypadku, gdy Uczestnik zdecyduje się na odstąpienie od umowy sprzedaży towaru, w odniesieniu do której wykorzystał punkty, punkty nie będą mu zwracane.
 11. Klient jest uprawniony do wykorzystania przyznanych mu środków na wymianę ich na Produkt dostępny w ramach Katalogu zamieszczonego w Sklepie Internetowym.
 12. Ilość Punktów niezbędnych do możliwości wymiany ich na Produkt dostępny w ramach Katalogu zamieszczonego w Sklepie, wskazana jest każdorazowo przy opisie każdego Produktu w Katalogu dostępnym w Sklepie Internetowym.
 13. Środki przyznane Klientowi mogą być przez Klienta wykorzystane w terminie 365 dni od dnia ich przyznania.
 14. Klient ponosi koszty dostawy Produktu dostępnego w ramach Katalogu.
 15. Program Lojalnościowy nie łączy się z innymi promocjami, wyprzedażami oraz innymi programami lojalnościowymi i partnerskimi w Sklepie Internetowym.
 16. Zgromadzone środki nie mogą zostać wypłacone Klientowi.
 17. Sponsorem Nagród jest Organizator.

Czas trwania Programu Lojalnościowego

 1. Program Lojalnościowy zostaje wprowadzony na czas nieokreślony, począwszy od dnia 05.11.2021.
 2. Organizator może podjąć decyzję o zakończeniu Programu Lojalnościowego w każdym czasie - z zastrzeżeniem że:
  1. Organizator poinformuje Uczestników o zamiarze zakończenia Programu Lojalnościowego ze stosownym wyprzedzeniem, co najmniej na 6 miesięcy wcześniej, tak aby umożliwić wykorzystanie punktów.
  2. Organizator umożliwi Uczestnikom wymianę pozyskanych punktów na produkty
  3. W przypadku zakończenia Programu - niewykorzystane punkty tracą moc i nie mogą być w żaden sposób wykorzystane (w tym zwłaszcza w celu zapłaty za towary lub usługi w Sklepie).
  4. Uczestnik nie musi wykorzystywać punktów zebranych ze swoich zamówień. 
  5. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie - Uczestnik traci wszelkie nabyte wcześniej punkty.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Programu Lojalnościowego jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [RODO] oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).
 2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników celem i przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia Programu Lojalnościowego.
 3. Podstawą przetwarzania danych Uczestnika jest:
  1. przeprowadzenie Programu Lojalnościowego zgodnie z zaakceptowanym przez Uczestnika Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. prawnie uzasadniony interes Organizatora, polegający w szczególności na dochodzeniu roszczeń względem Uczestników lub obronę przed zgłaszanymi roszczeniami oraz prowadzenie korespondencji itd. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być pracownicy Administratora, podmioty świadczące na rzecz Administratora w szczególności usługi telekomunikacyjne, informatyczne i księgowe oraz inne podmioty, które muszą zostać dopuszczone do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu należytego wykonania umowy sprzedaży i dostawy towarów.
 6. Uczestnik ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Uczestnik ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - zwłaszcza w przypadku gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Reklamacje

 1. W przypadku niezadowolenia ze sposobu przebiegu Programu Lojalnościowego, Uczestnicy mają możliwość złożenia reklamacji w formie elektronicznej na adres biuro@spizarniarydzynska.pl
 2. Uczestnik zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora.
 3. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. W takim przypadku Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji na co najmniej 14-dni przed wejściem zmian w życie.
 2. Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych przez Uczestników.
 3. W odniesieniu do Uczestników nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
 4. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Uczestników będących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Programu Lojalnościowego, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu i polityki prywatności Organizatora.
 6. Organizator zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich; Dz.U.UE.L.2013.165.1) - niniejszym podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution), ułatwiającej pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami: https://ec.europa.eu/consumers/odr

 

Inni klienci kupili
KAWIOR SIBERIAN CAVIAR **** (30 g)
KAWIOR SIBERIAN CAVIAR **** (30 g)

159,00 zł

- +
szt.
KAWIOR SIBERIAN CAVIAR **** (50 g)
KAWIOR SIBERIAN CAVIAR **** (50 g)

259,00 zł

- +
szt.
FILET Z KRÓLIKA SUROWY (ok. 0,5 kg)
FILET Z KRÓLIKA SUROWY (ok. 0,5 kg)

49,00 zł

- +
opak
KIEŁBASA MERGUEZ (OK. 0,4 KG)
KIEŁBASA MERGUEZ (OK. 0,4 KG)

34,80 zł

- +
opak
WĄTROBIANKA SŁOIKOWA (230 g)
WĄTROBIANKA SŁOIKOWA (230 g)

17,50 zł

- +
szt
KAWIOR OSCIETRA CAVIAR **** (30 g)
KAWIOR OSCIETRA CAVIAR **** (30 g)

209,00 zł

- +
szt.
OSTRYGI NO. 3 12 SZT
OSTRYGI NO. 3 12 SZT

119,00 zł

- +
szt.
OSTRYGI NO. 2 12 SZT
OSTRYGI NO. 2 12 SZT

119,00 zł

- +
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl